Kuulutus 9.2.2018

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä ojitusasiassa ja kuuleminen valituksen johdosta


Valituksenalainen päätös


Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on tehnyt päätöksen 20.6.2017 § 14 vesilain mukaisessa ojitusasiassa.

 

Hakija: Marketta Hautala

Vastapuoli: Kiinteistön Kallioranta 529-498-1-60 omistaja

Asia: Päätös ojaa koskevasta erimielisyydestä

 

Valittaja

 

Marketta Hautala on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetun päätöstä koskevan valituksen.

 

Valitusasiakirjan nähtävänäpito

 

Hallinto-oikeuden on vesilain 15 luvun 3 §:n 5 momentin nojalla tiedotettava valituksesta.

 

Valitusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 9.2. — 23.2.2018 Naantalin kaupungintalon ilmoitustaululla (Käsityöläiskatu 2, Naantali).

 

Mahdollisuus vastineen antamiseen

 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille ja yleistä etua valvoville viranomaisille tilaisuuden vastineen antamiseen. Vastinekirjelmä tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 2.3.2018 ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen vaasa.hao@oikeus.fi (word-, rtf-, excel-, open office- tai hakukelpoinen pdf -tiedostomuodossa) tai kirjallisena postitse (PL 204, 65101 Vaasa). Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista hallinto-oikeudessa.

 

Kirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Kirjelmässä on ilmoitettava asian diaarinumero 01041/17/5205.

 

Anette Järvi

lainkäyttösihteeri

029 56 42729

5.2.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä ojitusasiassa ja kuuleminen valituksen johdosta".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.