Kuulutus 15.2.2017

Vesijohdon ja paineviemärin asentaminen mereen välille Ajola–Kunstenniemi sekä valmistelulupa

Vesilain mukainen lupahakemus


Hakija

Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta


Asia
Vesijohdon ja paineviemärin asentaminen mereen välille Ajola-Kunstenniemi sekä valmistelulupa, Naantali


Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta hakee vesilain mukaista lupaa paineviemärin ja vesijohdon rakentamiselle Ajolasta Kunstenniemeen Ajolan-lahdessa Saaristomeressä. Alituksen pituus on 1 km.


Hankkeen tarkoituksena on vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta, parantaa paikallista vedenlaatua ja säilyttää alueen vedet virkistyskäytössä. Hankkeella ei ole pitkäaikaisia tai pysyviä vaikutuksia vesistöön. Rakennusaikana voi aiheutua vähäistä haittaa vesistölle ja sen käytölle.


Samalla haetaan vesilain mukaista valmistelulupaa putkien sijoittamiseksi vesistöön.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 15.2. - 17.3.2017 Naantalin kaupungin ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Naantalin kaupungintalon palvelupisteessä, osoite: Käsityöläiskatu 12.


Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.


Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.


Ohjeet muistutusten tekemiseen

  • Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
  • muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/1244/2017
  • muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
  • yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
  • muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
  • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.


Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 17.3.2017 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).


Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
Yhteinen merivesialue 529-490-876-2


Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Piia Nieminen, puh. 0295 016 611
Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


9.2.2017


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Vesijohdon ja paineviemärin asentaminen mereen välille Ajola–Kunstenniemi sekä valmistelulupa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.