Kuulutus 11.10.2018

Julkipanokuulutus tilapäisestä melusta ja häiriöstä Kuparivuoren tunnelin peruskorjauksessa


Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö on 8.10.2018 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelu-
lain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Kuparivuoren tunnelin peruskorjausta mt 189, Naantalissa. Lämmöneristeen rakentamistöitä tehdään yöaikaan 8.10.-30.11.2018 välisenä aikana ma-pe klo 22-06.


Päätöksen antopäivä on 12.10.2018, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.
Tämä kuulutus on nähtävillä 11.10.—12.11.2018 välisenä aikana Naantalin kaupungin viralli-
sella ilmoitustaululla ja kotisivulla (www.naantali.fi). Päätös on nähtävillä kaupungintalon pal-
velupisteessä.


Muutoksenhaku


Ympäristöpäällikön tekemästä päätöksestä haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kir-
jallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän pää-
töksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta, osoitteeseen Vaasan hallinto-oikeus,
PL 204, 65101 Vaasa.


Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätökses-sä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä saa Naantalin kaupungin ympäristön-suojelutoimelta, osoitteesta Käsityöläiskatu 2, 4. kerros tai puhelimitse, p. O40 482 4340
tai 044 733 4618.


Naantalissa 10.10.2018


Ympäristöpäällikkö

10.10.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Julkipanokuulutus tilapäisestä melusta ja hairiöstä Kuparivuoren tunnelin peruskorjauksessa".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.