Kuulutus 29.11.2018

Matalahden venesataman vesialueen ruoppaus ja laiturien rakentaminen sekä valmistelulupa, vesilain mukainen lupahakemus


Hakija

Naantalin kaupunki


Asia

Matalahden venesataman vesialueen ruoppaus ja laiturien rakentaminen sekä valmistelulupa, Naantali


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 30.11. — 31.12.2018 Naantalin kaupungin ilmoitustau-lulla ja EteIä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.


Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Naantalin kaupungin yhteispalvelu-pisteessä, osoite: Käsityöläiskatu 2.


Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.


Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.


Ohjeet muistutusten tekemiseen

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/10711/2018
- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.


Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 31.12.2018 ensisijaisesti sähköis-tä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).


Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdol-lisille muille haltijoille.


Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:


Venevalkama ja laituripaikka 529-401-876-1
Yhteinen vesialue 529-401-876-1
Yhteinen vesialue 529-405-876-3
Yhteinen vesialue 529-406-878-1


Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Hanna Pesonen. puh. 0295 016 424, sähköposti: hanna.pesonen@avi.fi
Ympäristöneuvos Päivi Jaara, puh. 0295 016 406, sähköposti: paivi.jaara@avi.fi

26.11.2018


NAANTALIN KAUPUNKI

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2

p. (vaihde) +358 2 4345 111

kirjaamo@naantali.fi

etunimi.sukunimi@naantali.fi

© Naantalin kaupunki

Olet antamassa palautetta sivusta "Kuulutus: Matalahden venesataman vesialueen ruoppaus ja laiturien rakentaminen sekä valmistelulupa, vesilain mukainen lupahakemus".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona.